หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๕

 

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

 คุณสมบัติทั่วไป

  - ไม่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของเหล่าทัพมาก่อน

  - มีอายุระหว่าง ๓๕ – ๖๕ ปี

 คุณสมบัติข้าราชการทหาร และตำรวจ

    - เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันตำรวจเอก (ระดับ น.๕)

    - เคยดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

    - เป็นข้าราชการระดับ ๙ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 คุณสมบัติภาคเอกชน

    - เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรได้

 

หมายเหตุ

         สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติสถานที่ส่งใบสมัคร

 - กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๖๔  โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๖๐

 - สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร และส่งใบสมัครด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ) ระหว่าง ๒ – ๑๓ ธ.ค.๖๒ เท่านั้น