รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด

1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

2

ราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒

- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖

3

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

4

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ